Tagasi avalehele DokumendidDokumendidDokumendidDokumendid

Eesti Hambatehnikute Liit
Ropkamõisa 10, Tartu
Tel. 7333005
E-mail: info@hambatehnik.ee
või dentes@dentes.ee


EHTL häälekandja on
ajakiri "Hammas"

Liitu meiega


oPÕHIKIRI

oKUTSENÕUDED

oKUTSEKVALIFI-
 KATSIOONIDE
 TÕENDAMISE JA
 OMISTAMISE
 KORD


oVABARIIKLIKU
 KUTSELISTE
 HAMBATEHNIKUTE
 SELTSI
 KUTSEKOMISJONI
 TEGEVUSSTATUUT


oRIIKLIK TÖÖTA-
 JATE KUTSE-
 KVALIFIKATSIOONI
 SÜSTEEM


oHAMBATEHNI-
 KUTE ARVAMUS-
 KÜSITLUS
 


VABARIIKLIKU KUTSELISTE HAMBATEHNIKUTE SELTSI
KUTSEKOMISJONI TEGEVUSSTATUUT

projekt

1 ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev tegevusstatuut sätestab Vabariikliku Kutseliste Hambatehnikute Seltsi kutsekomisjoni (edaspidi kutsekomisjon) pädevuse, õigused, kohustused, vastutuse, kutsekomisjoni moodustamise ja koosseisu ning kutsekomisjoni töökorra.
 2. Kutsekomisjon on Vabariikliku Kutseliste Hambatehnikute Seltsi juurde moodustatud hambatehnikute kutsekvalifikatsioonide omistamist korraldav organ.
 3. Kutsekomisjon juhindub oma töös Kutseseadusest, käesolevast tegevusstatuudist, hambatehnikute kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrast ja hambatehnikute kutsestandardist.
 4. Käesoleva statuudi ja selle muudatused kehtestab Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts kui hambatehnikute kutsekvalifikatsioone omistav organ (edaspidi VKHS).

2 KUTSEKOMISJONI PÄDEVUS

 1. Kutsekomisjoni pädevusse kuulub hambatehnikute kutsekvalifikatsioonide omistamise korraldamine.

3 KUTSEKOMISJONI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

 1. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on hinnata ja arendada hambatehnikute kutseoskusi.
 2. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus:
 3. korraldada hambatehnikute kutseomistamiseks vajaliku dokumentatsiooni, nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
 4. korraldada kutseeksameid vastavalt Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu poolt kooskõlastatud hambatehnikute kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrale ja kinnitatud kutsestandardile;
 5. teha otsuseid kutseomistamise ja kutsetunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise osas;
 6. välja töötada ja esitada kutsekvalifikatsiooni omistavale organile, VKHS-le, kinnitamiseks kutsomistamisega seotud kulude eelarve ning kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused.
 7. Kutsekomisjon on kohustatud tagama hambatehnikute kutsekvalifikatsioonide omistamise vastavuse kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandardile.
 8. Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutsekvalifikatsiooni omistamisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse ja õigeaegse kättesaadavuse.
 9. Kutsekomisjon tagab kutsekvalifikatsiooni omistamise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
 10. Kutsekomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu.

4 KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

 1. Kutsekomisjoni moodustab VKHS, kui hambatehnikute kutsekvalifikatsioone omistav organ.
 2. Kutsekomisjon moodustatakse hambatehnikute kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide, tööandjate, töötajate, kutse- ja erialaliitude ja koolitajate esindajatest.
 3. Kutsekomisjon moodustatakse vähemalt seitsmeliikmelisena, kus on esindatud:
 4. Vabariikliku Kutseliste Hambatehnikute Seltsist 2 esindajat;
 5. Eesti Hambatehnikute Liidu esindaja;
 6. Eesti Hambaarstide Liidu esindaja;
 7. Laborijuht;
 8. Tallinna Meditsiinikooli esindaja;
 9. Kutsekoja esindaja.
 10. Kutsekomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks.
 11. Kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta, esitab kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse VKHS-ile kõnealuse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks.
 12. Kutsekomisjoni liige peab olema erapooletu, hambatehnilisel alal pädev inimene.

5 KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

 1. Kutsekomisjoni töövorm on koosolek.
 2. Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja.
 3. Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja, teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.
 4. Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku selle liikmetest, sealhulgas esimees. Esimehe puudumisel peab kohal olema esimehe asetäitja.
 5. Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja hääl.
 6. Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab VKHS-i poolt määratud kutsekomisjoni liige.
 7. Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.
 8. Juhul kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekule tulla, esitab ta päevakorraliste küsimuste osas eelnevalt oma kirjaliku arvamuse.
 9. Kutsekomisjoni otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui kutsemomisjoni liikmed hääletavad kirjalikult, esitades oma kirjaliku seisukoha kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud tähtajaks.
 10. Otsused kutsekvalifikatsioonide omistamise küsimustes kirjutatakse alla kõigi koosolekul osalejate poolt.
 11. Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on kutsekomisjoni esimehel, tema puududmisel esimehe asetäitjal.
 

· Avaleht · Dokumendid · Liikmed · Sündmused · Tagasiside ·