Tagasi avalehele DokumendidDokumendidDokumendidDokumendid

Eesti Hambatehnikute Liit
Ropkamõisa 10, Tartu
Tel. 7333005
E-mail: info@hambatehnik.ee
või dentes@dentes.ee


EHTL häälekandja on
ajakiri "Hammas"

Liitu meiega


oPÕHIKIRI

oKUTSENÕUDED

oKUTSEKVALIFI-
 KATSIOONIDE
 TÕENDAMISE JA
 OMISTAMISE
 KORD


oVABARIIKLIKU
 KUTSELISTE
 HAMBATEHNIKUTE
 SELTSI
 KUTSEKOMISJONI
 TEGEVUSSTATUUT


oRIIKLIK TÖÖTA-
 JATE KUTSE-
 KVALIFIKATSIOONI
 SÜSTEEM


oHAMBATEHNI-
 KUTE ARVAMUS-
 KÜSITLUS
 


KUTSEOSKUSNÕUDED

I Üldoskused ja teadmised

 1. Teada ja rakendada oma kutsealast tööd puudutavaid Eesti Vabariigi seadusi ja rahvusvahelisi norme.
 2. Teada Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi eesmärke, struktuuri ning vastavat seadusandlust.
 3. Teada inimese ehitust ja elutalitlust.
 4. Teada ja rakendada oma töös kutse-eetika nõudeid.
 5. Osata hoida patsientidesse puutuva informatsiooni konfidentsiaalsust.
 6. Teada ja järgida hügieeninorme, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
 7. Osata anda esmaabi.
 8. Teada ja osata rakendada oma töös ergonoomia põhimõtteid.
 9. Teada majandusteooria üldaluseid, põhimõisteid ja majandussüsteeme. Teada ettevõtluse, turunduse ja rahanduse õhialuseid.
 10. Teada ja rakendada oma töös individuaalse ja meeskonnatöö põhimõtteid.
 11. Osata kasutada kirjandust ja statistilisi andmeid ning lihtsamaid uurimismeetodeid.
 12. Osata suhelda riigikeeles keeleoskuse kesktasemel ja ühes võõrkeeles keeleoskuse algtasemel.
 13. Osata oma töös kasutada arvutit.
 14. Teada oma kutsetöö arengusuundi ja osata rakendada uuendusi oma töös.

II Põhioskused ja -teadmised

1. Teoreetilised teadmised

 • teada hambatehnika terminoloogiat;
 • teada peapiirkonna ja hammaste anatoomiat ning mälumisfüsioloogiat;
 • teada ja osata kasutada hambatehniku tööks vajalikke tööriistu ja aparaate;
 • omada teadmisi proteesi planeerimisest.

2. Praktilised oskused ja teadmised

2.1 Suust eemaldatavad proteesid

 • Tunda jäljendimaterjale ja osata hinnata jäljendi kvaliteeti vastavalt valmistatava proteesi liigile; teada jäljendi desinfitseerimise vajalikkust.
 • Osata valida vastavalt proteesi liigile õige klassi kips.
 • Osata kasutada materjale ökonoomselt, vastavalt juhendile ja tööohutusnõuetele.
 • Osata segada kipsi käsitsi ja vaakumis, kasutada vibrolauda.
 • Osata eemaldada jäljend mudelilt ja korrigeerida mudelit trimmeril.
 • Osata valmistada individuaallusikat vastavalt proteesi liigile.
 • Osata valmistada hambumusvalli nii vaha kui ka kõvale baasisele ning vastavalt patsiendi suu anatoomilisele ehitusele. Teada hambumusvalli asukohta ja mõõtmeid.
 • Teada artikulaatori ehitust ja töötamise põhimõtteid, osata fikseerida töömudelid artikulaatorisse.
 • Teada erinevaid kõva baasise materjale ja osata neid kasutada.
 • Teada erinevaid klambri materjale, osata määrata klambri asukohta ja osata neid valmistada.
 • Osata valida hambaid vastavalt värvile, suurusele, kujule. Teada hammaste ladumise reegleid. Osata lihvida hambaid vastavalt funktsioonile ja esteetilistele nõuetele.
 • Osata modelleerida baasist arvestades esteetilisi nõudeid ja suu anatoomilist ehitust.
 • Osata valida kipsi ja küvetti, teada erinevaid küveteerimismeetodeid ja osata valida õige meetod.
 • Osata valida õige plastmass ja paigaldada küvetti.
 • Teada erinevaid polümerisatsiooni liike ja osata neid kasutada.
 • Teada büüglikarkasside konstrueerimise reegleid. Osata kasutada parallelomeetrit.
 • Osata valmistada tulekindel mudel.
 • Osata valida modelleerimisel õigeid materjale ja detaile.
 • Osata valida ja paigaldada valukanaleid.
 • Osata sisestada ja valada.
 • Teada sulamite omadusi ja nende kasutamist.

2.2 Ortodontilised aparaadid

 • Teada ortodontilise ravi põhimõtteid.
 • Teada erinevate ortodontiliste aparaatide konstruktsioone ja osata neid valmistada.

2.3 Suust mitte-eemaldatavad proteesid

 • Teada hamba anatoomilist kuju ja seda taastada vastavalt patsiendi funktsionaalsetele ja esteetilistele nõuetele.
 • Teada suust mitte-eemaldatavate proteeside valamise eripära, osata neid rakendada oma töös.
 • Teada erinevate metallide sulameid ja nende töötlemise nõudeid.
 • Osata valida ja kasutada õigeid töötlemise vahendeid.
 • Osata valmistada nõuetele vastavat karkassi.
 • Teada erinevaid fassetimaterjale ja osata neid kasutada.
 • Teada metallisulamite ühendamist jootmise teel, osata neid rakendada.

III Isikuomadused

 1. Isiksuseomadused.
 2. Füüsilised omadused.
 3. Vaimsed omadused.

 

 

· Avaleht · Dokumendid · Liikmed · Sündmused · Tagasiside ·