Tagasi avalehele DokumendidDokumendidDokumendidDokumendid

Eesti Hambatehnikute Liit
Ropkamõisa 10, Tartu
Tel. 7333005
E-mail: info@hambatehnik.ee
või dentes@dentes.ee


EHTL häälekandja on
ajakiri "Hammas"

Liitu meiega


oPÕHIKIRI

oKUTSENÕUDED

oKUTSEKVALIFI-
 KATSIOONIDE
 TÕENDAMISE JA
 OMISTAMISE
 KORD


oVABARIIKLIKU
 KUTSELISTE
 HAMBATEHNIKUTE
 SELTSI
 KUTSEKOMISJONI
 TEGEVUSSTATUUT


oRIIKLIK TÖÖTA-
 JATE KUTSE-
 KVALIFIKATSIOONI
 SÜSTEEM


oHAMBATEHNI-
 KUTE ARVAMUS-
 KÜSITLUS
 


Hambatehnikute arvamusküsitlus

Lp hambatehnik

Eesti Hambatehnikute Liit (EHTL) koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga (EHL) viib käesolevaga läbi arvamusküsitluse selgitamaks hambatehnikute arvamust, kuidas võiks hambatehnikute arvates olla Eestis korraldatud hambatehnikute kutsestandardite ja –kvalifikatsioonisüsteem. Küsitlusega loodame saada järjepidevat tagasisidet tehtud tööle ja seeläbi paremini planeerida edasist tegevust.

Palun leia käesoleva ankeedi täitmiseks aega ja sellega seoses tutvu toimuva hambatehniku kutsekvalifikatsiooni omistamise ja -tasemete kinnitamise kavaga internetis aadressil: www.hambatehnik.ee/hammas/ ja asjakohase materjaliga kutsekvalifikatsioonisüsteemist ning kutsestandarditest internetist aadressil: http://www.kutsekoda.ee/default.aspx/1/menu/186

Kutseseaduse alusel on kutsekvalifikatsioon antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse teatud nõuete alusel. Kutsekvalifikatsioon jaguneb viieks tasemeks, kusjuures I tase on madalaim ja V tase kõrgeim. Kutsestandard on dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele.

Palume ankeet täita hiljemalt 25. novembriks 2004.a. ja saata täidetud ankeet lisatud ümbrikus EHTL postiaadressil Ropkamõisa 10, Tartu 51013.

09.07.2004.a. toimus EHTL avatud nõupidamine, millel osalesid EHL ja mitmed hambaproteese valmistavad ettevõtted. (nõupidamise protokoll on avaldatud ajakirja "Hammas" 2004.a. 2 numbris lk 12-13) Nõupidamisel käsitleti Kutsekoja tegevust hambatehniku III, IV, V kutsestandardi ja kutsekvalifikatsiooni süsteemi väljatöötamisel. Arutelu tulemusena leiti, et tuleks välja selgitada hambatehnikute arvamus hambatehnikute kutsestandardite ja –kvalifikatsioonisüsteemi kohta, et saada vastukaja ning muuta kutsekvalifikatsioonisüsteem atraktiivsemaks. Oluliseks peeti ka uute kontaktide loomist, koostööd erinevate ühiskondlike organisatsioonidega, konkurentsi kaotamist erialaliitude vahel ning uue ühtse süsteemi loomist.

EHTL asutati 2001.a. EHTL on hambatehnikute kutseühing, mille põhieesmärkideks on hambatehnikute kutsehuvide ja –õiguste kaitse ning hambatehnikute ühendamine tervishoiupoliitika kujundamiseks (EHTL ametliku kodulehe leiate internetist aadressil: http://www.hambatehnik.ee/ ). Eesti Hambatehnikute Liidu ettepanekul ja eestvedamisel ei ole hambatehnikud alates 01.01.2002.a. meditsiinitöötajad, vaid on tehnilised töötajad. EHTL ja EHL annavad välja mõlema liidu ühist ajakirja „Hammas“, mis ilmub 3 korda aastas. EHTL korraldab tehnikutele pidevalt täiendkoolitusi ja liidul on kavas hambatehnikute koondamiseks moodustada uus hambatehnikute andmeid sisaldav register. 2005 a. märtsis Hambaravimessil toimub EHTL üldkoosolek. Koostöös EHL-ga on 2005 a. suvel kavas läbi viia liitude ühised suvepäevad.

Lae oma arvutisse ankeet PDF formaadis

ARVAMUSKÜSITLUS

Teie nimi ................................................

Teie vanus ............................................

Teie kontaktandmed ......................................

Teie hambatehniku staaz ..............................

Asutus, kus te töötate ...........................................

 1. Kas Te olete osalenud kutsekvalifikatsiooni tõstmise protsessil?

  Jah
  Ei

  Millal?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Kuidas see toimus ja kuidas jäite rahule?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Kas Teil on selle protsessi läbiviimiseks ettepanekuid?
  Jah
  Ei

  Milliseid?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................

 2. Mida arvate hambatehnikute kutsekvalifikatsiooni tõstmise vajadusest ja praegu kehtivatest hambatehniku kutsestandarditest ja viiest kehtestatud kutsekvalifikatsiooni tasemest?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
 3. Kas standardid ja tasemed praegusel kujul on vajalikud?

  Jah
  Ei
  Ei oska öelda

 4. Kas tasemeid võiks olla viis või vähem?

  5
  4
  3
  vähem kui 3

  Miks?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Millised on Teie ettepanekud?
  ............................................................................................
  ............................................................................................

 5. Mitu erinevat kutsekvalifikatsiooni andjat võiks Eestis olla?

  1
  2
  rohkem kui 2
  mitte ühtegi

 6. Kas praegune kutsekvalifikatsiooni andmise süsteem on Teie arvates ajakohane ja täidab oma eesmärgi?

  Jah
  Ei
  Võib-olla
  Ei oska öelda

  Miks?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Millised on Teie ettepanekud?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................

 7. Kes võiks Eestis korraldada kutsekvalifikatsioonide omistamise?

  ............................................................................................
  ............................................................................................

  Miks? .............................................................................................

 8. Kas olete rahul hambatehnikute väljaõppega?

  Jah
  Ei
  Ei oska öelda

  Miks?
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Millised on Teie ettepanekud?
  ............................................................................................
  ............................................................................................

 9. Kas olete huvitatud osalema hambatehnikute kutsekvalifikatsiooni ja kutsestandardite väljatöötamises?

  Jah
  ei

   

Täname vastamise eest!
EHTL tegevjuht: Tiit Sarapuu 7333 005
Raamatupidaja: Raili Kurs

 

· Avaleht · Dokumendid · Liikmed · Sündmused · Tagasiside ·